Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześnie Program „Senior-WIGOR”).

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.


Klub Senior+ w Prudniku funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).

Klub jest miejscem spotkań mieszkańców Gminy Prudnik w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo.
Klub dysponuje 20 miejscami.
Klub funkcjonuje w ramach i w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.
Siedzibą Klubu są pomieszczenia w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku przy ul. Traugutta 10.

Nabór uczestników Klubu Seniora trwa od dnia 10 grudnia 2018 do 14 grudnia 2018 do godziny 15:00

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie OPS Prudnik przy ul. Jagiellońskiej 3 48-200 Prudnik.


!!! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. !!! 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Klubu Senior +

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin oświadczenie

Dane osobowe oświadczenie

Wizerunek oświadczenie

Zaświadczenie lekarskie

Dane osobowe informacja

 

Odnośnik: Szczegółowe informacje

 

 

zródło: www.mrpips.gov.pl