Niniejszym zawiadamiamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny.

Dział Pomocy Środowiskowej
tel.: 77 4067038 lub 77 4067039

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w dni robocze.

Dział Finansowo-Księgowy

Tel: 77 4067038 wew. 42 lub 77 4067039 wew. 42

Główny Księgowy - Magdalena Koziarowska

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Prudniku został powołany Zarządzeniem Burmistrza Prudnika Nr 67/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku.

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a w szczególności: