Rodziny mogą uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze.

Masz Pytanie ? Potrzebujesz informacji ?
Zadzwoń do OPS Prudnik

Numery telefonów:
1. Kierownik Działu - Bernadeta Bednarczuk - 774067038, 774067039, 774962533 wew. 205
2. Samodzielny Referent - Danuta Grochalska - 774067038, 774067039, 774962533 wew. 207
3. Samodzielny Referent - Świadczenia z zagranicy - Małgorzata Skowrońska - 774067038, 774067039, 774962533 wew. 206
4. Kierownik Działu - Fundusz Alimentacyjny - Stanisława Kroczyńska - 774067038, 774067039, 774962533 wew. 208

Wypłaty świadczeń w okresie zasiłkowym 2019/2020 realizowane będą w poniższych terminach,

Jednorazowe świadczenie przysługuje :

  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

albo

  • opiekunowi prawnemu dziecka.

Wszczęcie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego następuje w przypadku:

  • otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, złożonego przez osobę uprawnioną w przypadku bezskuteczności egzekucji;
  • przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.

 

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Szanowni Państwo !!!
Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego będą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

 

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matkaojciecopiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Realizacją programu Karta Dużej Rodziny zajmuje się Urząd Miejski w Prudniku.

Po wszelkie informacje zapraszamy na stronę urzędu.

www.prudnik.pl