ŚWIADCZENIA RODZINNE - WYMAGANE DOKUMENTY

okres zasiłkowy 2015/2016

Do wniosku  o zasiłek rodzinny  oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy dołączyć :

 

 

1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

3) orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

4) aktualne zaświadczenie szkolne  na rok 2015/2016 (dotyczy dzieci po ukończeniu 16r.ż) lub oświadczenie

5) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (małżonków, rodziców dziecka, dzieci) w tym odpowiednio:

- zaświadczenia z urzędu skarbowego określające wysokość dochodu uzyskanego przez członków rodziny w 2014 roku, lub oświadczenie 

 - oświadczenia członków rodziny o wysokości  dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2014r

 - oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nieopodatkowanego (w 2014r.)

 - zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za 2014r.),

 - zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowych) w 2014r.

 - przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2014r)

 - odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie komornika o dochodzie z tytułu otrzymanych alimentów w 2014r.

 


W przypadku utraty dochodu (osiągniętego w 2014r.)

 - dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego doch.(świadectwo pracy/ umowa-zlec. oraz PIT-11)

 

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 lub po tym roku, który jest uzyskiwany w dniu składania wniosku

 - dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2014r. ( czyli umowę o pracę,  umowę-zlec), 

 - dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto (np. podjęcia zatrudnienia) z drugiego miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty przez członka rodziny po roku 2014.

 6) akty zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się

 7) odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

 8) odpis podlegający wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

 

Do dodatku z tytułu urodzenia dziecka dołącza się:

 - zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską -  od 10 tygodnia ciąży.

 

do dodatku do ZR z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się:

 - zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie zatrudnienia i, na jaki okres urlop został udzielony

 - zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych (wszyscy) bez względu na posiadanie przez OPS wcześniej wydanego zaświadczenia przez ZUS

 

Do dodatku do ZR z tyt. samotnego wychowywania dziecka:

- kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany

 

Do dodatku do ZR z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego:

- aktualne zaświadczenie szkoły  na rok 2015/16 w przypadku gdy dziecko ukończyło 16 rok życia, lub oświadczenie

 

Do dodatku do ZR z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu (świadectwa pracy/ umowy zlecenia oraz PITy-11), umowy o pracę, dowody osobiste, akty urodzenia, akty zgonu, orzeczenia o niepełnosprawności, wyroki sądu, przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2014r) NALEŻY SKŁADAĆ W KSEROKOPIACH A ORYGINAŁY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO WGLĄDU.

 

WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 NALEŻY SKŁADAĆ W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUDNIKU POKÓJ NR 4.

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA 2015R., W GODZ. OD 7:00 DO 15:00