EFS Opolskie

 

 

Gmina Prudnik, w imieniu której realizatorem projektu jest

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku

 

w partnerstwie z

Fundacją „PLAN B” (Partner Wiodący)

 

realizuje projekt „Rodzinne Więzi”.

 

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest brak dostępności wysokiej jakości usług społecznych w odniesieniu do rosnącej potrzeby wsparcia rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Opracowanie projektu zostało poprzedzone przeprowadzeniem dogłębnej analizy istniejących w danym obszarze potencjałów, a także diagnozą deficytów występujących w obszarze wsparcia rodzin.


Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 15 rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zamieszkujących gminy Prudnik w okresie 01.03.2020r.-28.02.2021r. poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych.

 

Projekt "Rodzinne Więzi" zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

 

 • asystenturę rodzinną (8 rodzin),
 • poradnictwo specjalistyczne, w szczególności rodzinne,
 • pomoc prawną,
 • wsparcie terapeutyczne i mediację,
 • usługi dla rodzin z dziećmi, w tym animacje i grupy zabawowe.
 • pomoc rodziny wspierającej.

 

Efekty:

 

Liczba rodzin wspieranych w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej: 15

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej
w programie : 71

Liczba dzieci korzystających z usług wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć ich
umieszczanie w pieczy zastępczej: 48

 

Dzięki wsparciu specjalistów świadczących usługi w środowisku zamieszkania uczestników - odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucia kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji.

 

Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

 

Rekrutacja do projektu: 01 marzec 2020 r. - 15 kwiecień 2020r. 

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego:

(w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zalecamy najpierw kontakt telefoniczny/mailowy):

 

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku, ul. Trauguta 10

tel. +48 77 406 70 38-39, e -mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub w biurze projektu: Fundacja „Plan B” ul. Rodziewiczówny 18b tel. : 663615026

lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

formularz do wydruku i wypełnienia  formularz zgłoszeniowy

 

Priorytety przy rekrutacji:

 

 • osoby/ rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego
 • wykluczenia społecznego (3 i więcej przesłanek - 5pkt, 2 przesłanki - 2 pkt),
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 pkt),
 • osoby korzystające z POPŻ 2014-2020 (5 pkt),
 • rodziny z orzeczonym nadzorem kuratora (2 pkt).

 

 

 

Wartość projektu: 419 150,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 356 271,50 zł

www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt „Rodzinne Więzi” realizowany przez Fundację „Plan B” w partnerstwie z Gminą Prudnik

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,

w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

 

 

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno- zimowym, zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Prudnik o zwrócenie uwagi na sytuację tych, którzy są szczególnie narażeni na skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych. Szczególnie prosimy zwrócić uwagę na osoby chore, starsze, samotne oraz bezdomne przebywające w miejscach niezapewniających warunków do prawidłowego życia i funkcjonowania (pustostany, klatki schodowe, piwnice, ogródki działkowe itp.).

Wypłaty świadczeń w okresie zasiłkowym 2019/2020 realizowane będą w poniższych terminach,

Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześnie Program „Senior-WIGOR”).